Tamiya Spray 85101 TS-101 Base White, 3.4 Fl Oz Spray Can