Proxxon - Silicon carbide mounted points 2 pcs., knife-edge wheel