Model Shipways Basswood Wood Sheet 1/32x4x24" 1 Sheet